HITOTSU Remix ver.
Director & Videographer:Atsushi Ito
Hair & make:Hajime Ito
Stylist: AINT
Video editor:Yasukazu Tonogawa